ÖZELCAN BABYMALL

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Özelcan BABYMALL Mağazacılık Dağ. Tic. Ve San. A.Ş. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu aydınlatma metni ile amacımız; kişisel verilerin işlenme amaçlarını, hukuki gerekçelerini ve haklarınız konularında siz değerli paydaşlarımızı en doğru ve gerçekçi şekilde bilgilendirmektir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşmasını ve gizliliğini sağlamak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.           

 

Bu metinde şu konularda AYDINLATMA yapmaktayız:

 

 • -Hangi verilerinizin toplandığı
 • -Verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve işlendiği
 • -Verinizin kimlerle ve hangi şartlarda paylaşıldığı
 • -Verilerinizin toplanma yöntemi ve toplanmasının hukuki sebebi
 • -Verinizin imhası
 • -KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

 

1) Kişisel Veri Sorumlusu

 

Şirketimiz Özelcan BABYMALL Mağazacılık Dağ. Tic. ve San. A.Ş, kişisel veri sorumlusudur.

Adres: Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, Türeli İş Merkezi No: 14/2 Balgat/Çankaya/ANKARA

Kayıtlı Elektronik Posta: [email protected]
Telefon No                       : 0312 285 91 90
Sorumlu Kişi                     : Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.

 

2) Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenmesinin Amaçları

 

6698 sayılı KVK Kanununa göre; Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemini ifade eder.

Şirketimiz; mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek, böylece işleyebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 

 • -Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaları iş birimlerimizce yapmak,
 • -Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri; sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sizlere önerilerde bulunmak,
 • -Pazarlama (Offline ve Online) faaliyetlerin yürütülebilmesi, satış ve satışı arttıracak etkenleri oluşturan (hedefleme / yeniden pazarlama) faaliyetlerinde kullanma, trafiği anlamlı hale getirebilmek için oluşturulacak analizler ve istatistiklerin bütünü, oluşturulan fırsatların mobil, masaüstü ve offline ulaştırılarak bilgi verilmesi, CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim ve etkinliklerin duyurulması dahilinde anketler yapmak,
 • -Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • -Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari işlemler, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme / şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • -Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
 • -Web sitesi / mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • -İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • -Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • -Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • -Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • -Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği sadece yetkili kamu kurumlarına ve kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • -Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • -Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • -Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. 

 

3) Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

3.1) Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek toplanabilecek ve işlenebilecektir. 

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

3.2) Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

 

      Kişisel verileriniz;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, durumları başta olmak üzere; 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına dayanılarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 

4) İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir

 

Toplanan kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerimizin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve genel kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak sadece 6698 sayılı KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın da verilerin aktarılabilmesi yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gereğidir.

Ayrıca, yine yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarımızın sağlıklı yürütülmesi amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilmektedir. 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Şirketimizin doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

5) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVK Kanununun 7/f.1 maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine silinecek ve yok edilecektir veya anonimleştirilerek (kişisel bilgi içermeden) kullanılmaya devam edilebilecektir.

 

6) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından (kurulun belirlediği tarife KVKK mad. 13/2) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 

 • -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • -KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada başkaca herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.babymall.com.tr adresindeki formu doldurduktan sonra formun imzalı bir nüshasını,

 

Özelcan BABYMALL Mağazacılık Dağ. Tic. ve San. A.Ş.

 Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, Türeli İş Merkezi No: 14/2  Balgat / Çankaya / ANKARA” adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda ileride belirlenecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

7) Ticari Elektronik İleti Onayı

 

Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında BabyMall tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle irtibata geçilmesine Crm veya pazarlama iletişim faaliyetleri kapsamında www.babymall.com üzerinden yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.

 

Bu bilgiler ışığında, telefonla aranma, bilgisayarda push veya cep telefonlarında bildirim (push mesajlarının iletilmesi, Sms ve MMS ile iletişime geçilmesi, müşteri hizmetleri tarafından araştırma, anket veya iletişim amaçlı aranmanın sağlanması, E-posta iletişim kanalı aracılığıyla irtibata geçilmesi, ziyaret edilen sayfalar aracılığıyla (Google, Facebook, Criteo vb.) reklam alanları üzerinden reklamların gösterilmesi şeklinde iletişim faaliyetleri yapılabilmektedir.